Allmän upplysningsplikt om advokattjänster

Advokatbyrå Reims & Co Ab:s kontaktuppgifter:

Namn: Advokatbyrå Reims & Co Ab
Adress: Alexandersgatan 15 B, 6 vån., 00100 Helsingfors
FO-nr: 0821205-9 (momsnr FI08212059)
E-post:
Telefon: 09-6220 481
Fax: 09-644 643
Hemsida: www.reims.fi

Reims & Co Ab är antecknat i handelsregistret, som upprätthålls av Patent- och registerstyrelsen. 

Att driva advokatverksamhet och  att fungera som advokat förutsätter tillstånd av en behörig myndighet, dvs. av Finlands Advokatförbund. Advokaterna på Reims & Co Ab är inskrivna i advokatförteckningen som upprätthålls av Finlands Advokatförbund. Yrkesbenämningen advokat, som används av advokaterna, har getts i Finland.

Myndigheten som övervakar advokaterna på Reims & Co Ab är:

Namn: Finlands Advokatförbund
Adress: PB 194 (Simonsgatan 12 B 16), 00101 Helsingfors
E-post: 
Telefon: 09 6866 120
Fax: 09 6866 1299
Hemsida: www.asianajajaliitto.fi

Tjänsterna som Reims & Co Ab erbjuder är advokattjänster. Prislistan finns tillgänglig på byrån.

Reims & Co Ab har tecknat en ansvarsförsäkring i fall av en förmögenhetsskada enligt de anvisningar om ansvarsförsäkringar som getts av Finlands Advokatförbund. Försäkringsgivarens kontaktuppgifter är:

Namn:   LokalTapiola Pääkaupunkiseutu Ömsesidigt Försäkringsbolag
Adress: Pb 180, 00101 Helsingfors
FO-nr:   2647339–1
Telefon: 09 453 9600
Hemsida: www.lahitapiola.fi

Ilkka Tiivola

Ilkka Tiivola

Advokat, vicehäradshövding

Ilkka sköter uppdrag med anknytning till företagsverksamhet. Han har specialkunnande om företagsköp, avtalsfrågor inom fastighetsbranschen, arbetsrätt samt rättsliga ärenden inom läkemedelsindustrin och mediebranschen. Ilkka har också bred erfarenhet av rättegångar vid domstolar och skiljemannaförfaranden.

Kontaktuppgifter

T +358 9 6220 481
F +358 9 644 643

Specialområden

Bolagsjuridik och företagsarrangemang
Handels- och avtalsrätt
Byggnads- och fastighetsrätt
Immaterialrätt
Mediarätt
Arbetsrätt
Rättegångar

Ladda ner CV

Kate von Konow

Kate von Konow

Advokat

Kate von Konow har stor erfarenhet av bolags-, avtals-, skatte- och arbetsrättsliga frågor. Hon sköter bland annat företagsarrangemang och generationsskiften (även gällande jordbruk). Kate sköter även fastighetsärenden. Ett flertal stiftelser och föreningar samt familjeföretag konsulterar henne kontinuerligt och hon verkar som ”husjurist” för många familjer i arvs- och förmögenhetsrättsliga ärenden.

Kontaktuppgifter

T +358 9 6220 4840
F +358 9 644 643

Specialområden

Bolagsjuridik och företagsarrangemang
Arvs- och familjerätt
Förenings- och stiftelserätt
Avtalsrätt
Fastighetsrätt
Skatterätt

Ladda ner CV

Kristian Georgs

Kristian Georgs

Advokat, vicehäradshövding, delägare

Kristian Georgs sköter såväl bolags- och samfundsrättsliga uppdrag som civilrättsliga uppdrag för privatpersoner. Han har stor erfarenhet av egendomstransaktioner, fastighetsrätt samt arvs- och familjerätt och inom detta område speciellt av arvskiften och avvittringar.

Kontaktuppgifter

T +358 9 6220 4844
F +358 9 644 643

Specialområden

Bolagsrätt
Avtalsrätt
Arvs- och familjerätt
Samfunds och privatpersoners egendomstransaktioner
Förenings- och stiftelserätt
Fastighetsrätt

Ladda ner CV

Tarja Pietarila

Tarja Pietarila

Advokat, vicehäradshövding, delägare

Tarja Pietarila sköter uppdrag för både privatpersoner och företag. Hon har bred erfarenhet av små och medelstora företags juridiska ärenden. Utöver dessa sköter Tarja även familjerättsliga ärenden, speciellt arvsskiften och avvittringar.

Kontaktuppgifter

T +358 9 6220 4847
F +358 9 644 643

Specialområden

Bolagsrätt
Avtalsrätt
Arvs- och familjerätt
Arbetsrätt
Rättegångar

Ladda ner CV

Merituuli Lukkari

Merituuli Lukkari

Advokat, vicehäradshövding, delägare

Merituuli Lukkari sköter speciellt uppdrag relaterade till tvistlösning och insolvensrätt. Hon har bred erfarenhet inom frågor som gäller yttrandefrihet och skydd av privatliv. Därutöver har Merituuli mångsidig kunskap inom arbetsrätt samt arvs- och familjerätt och hon har representerat våra kunder i flera rättegångar inom hennes specialområden.

Kontaktuppgifter

T +358 9 6220 4828
F +358 9 644 643

Specialområden

Arvs- och familjerätt
Arbetsrätt
Rättegångar
Mediarätt
Insolvensrätt
Avtalsrätt
Bolagsrätt

Ladda ner CV

Petteri Nygrén

Petteri Nygrén

Advokat, vicehäradshövding

Petteri sköter speciellt uppdrag inom konfliktlösning och kvarlåtenskapsrätt. Petteri har bred och mångsidig erfarenhet av att representera såväl privatpersoner som företag vid olika rättegångar, speciellt vid rättegångar inom sina specialområden. Han fungerar även som boutrednings- och skiftesman i dödsbon samt som skiftesman vid avvittring i samband med skilsmässor.

Kontaktuppgifter

T +358 9 6220 481
F +358 9 644 643

Specialområden

Arvs- och familjerätt
Rättegångar
Arbetsrätt
Avtalsrätt
Bolagsrätt
Handelsrätt

Utbildning

Advokat 2007
Vicehäradshövding 2004
Juris kandidat Helsingfors universitet 2002

Arbetserfarenhet

Advokatbyrå Reims & Co, jurist 2006-
Advokatbyrå Tapani Taskinen, jurist 2005-2006
Advokatbyrå Marja Pelli-Nurmi, jurist 2004-2005
Lovisa tingsrätt, notarie 2003-2004
Advokatbyrå Marja Pelli-Nurmi, jurist 2002-2003

Medlemskap

Finlands Advokatförbund
Finlands Juristförbund
Unga Jurister rf.

Språk

Finska, svenska, engelska

Maria Renlund

Maria Renlund

Advokat (moderskapsledig)

Maria Renlund är huvudsakligen inriktad på arvs- och förmögenhetsrätt. Hon biträder även mångsidigt i bolagsrättsliga uppdrag, företagsarrangemang och skatterättsliga frågor. Därtill har Maria erfarenhet av fastighetsrelaterade ärenden och hyreslagstiftning.

Kontaktuppgifter

T +358 9 6220 481
F +358 9 644 643

Specialområden

Arvs- och familjerätt
Avtalsrätt
Skatterätt
Bolagsrätt
Fastighetsrätt
Handelsrätt

Ladda ner CV

Kirsi Gustafsson

Kirsi Gustafsson

Sekreterare

Kontaktuppgifter

T +358 9 6220 481
F +358 9 644 643

Mikko Tyynilä

Mikko Tyynilä

Advokat, vicehäradshövding, delägare, affärsverksamhetsledare

Mikko Tyynilä sköter särskilt uppdrag med anknytning till bolagsrätt, kvarlåtenskapsrätt och inre revision samt straffmål gällande företag. Mikko Tyynilä har agerat ombud i många stora rättegångar. Han är medlem i föreningen för inre revision. Som affärsverksamhetsledare ansvarar Mikko Tyynilä för den strategiska utvecklingen av Advokatbyrå Reims & Co Ab.

Kontaktuppgifter

T +358 9 6220 4825
F +358 9 644 643

Specialområden

Kvarlåtenskapsrätt
Rättegångar
Avtalsrätt
Bolagsjuridik och företagsarrangemang
Inre revision - speciellt oegentligheter
Krävande straffmål med anknytning till
företagsverksamhet

Ladda ner CV

Max Jaakkola

Max Jaakkola

Advokat, vicehäradshövding

Max Jaakkola biträder både företags- och privatkunder inom ett brett juridiskt område, särskilt inom arbets-, avtals-, och bolagsrätt. Max har också erfarenhet av rättegångar.

Kontaktuppgifter

T +358 9 6220 4833
F +358 9 644 643

Specialområden

Arbetsrätt
Avtalsrätt
Bolagsrätt
Rättegångar

Utbildning

Advokat 2018
Åbo Akademi, ekonomie magister 2018
Vicehäradshövding 2014
Åbo universitet, juris magister 2013

Arbetserfarenhet

Advokatbyrå Reims & Co, jurist 2014–
Päijänne-Tavastlands tingsrätt, tingsnotarie 2013–2014
Södra Finlands regionförvaltningsverk, inspektör 2013

Medlemskap

Finlands Advokatförbund
Finlands Juristförbund

Språk

Svenska
Finska
Engelska
Tyska

 

Hannele Saaristo-Pouta

Hannele Saaristo-Pouta

Sekreterare

Kontaktuppgifter

T +358 9 6220 4845
F +358 9 644 643

Veronica Dalenius

Veronica Dalenius

Advokat, vicehäradshövding

Veronica Dalenius sköter uppdrag för både företag och privatpersoner. Hon har bred erfarenhet av rättegångar i både brottmål och tvistemål. Till Veronicas specialområden hör förutom brottmål även uppdrag inom arvs- och familjerätten, speciellt arvskiften och avvittringar. Veronica betjänar på svenska, finska och engelska.

Kontaktuppgifter

T +358 9 6220 4846

Specialområden

Arvs- och familjerätt
Barnrätt
Rättegångar
Brottmål

Ladda ner CV

Jussi Sarvikivi

Jussi Sarvikivi

Advokat

Jussi Sarvikivi sköter ärenden för både företag och privatpersoner. Han har stor erfarenhet av rättegångar, speciellt i krävande brottmål, men också i tvistemål. Han har också skött uppdrag i Europeiska människorättsdomstolen. Till Jussis specialområden hör förutom brottmål även familje- och kvarlåtenskapsrättsliga ärenden samt ärenden inom idrottsrätt. Jussi föreläser regelbundet och har medverkat i arbetsgrupper som jobbar med lagstiftningsförändringar. Dessutom är han ordförande i Finlands Advokatförbunds expertgrupp i straffprocessrätt. Jussi betjänar på finska, svenska och engelska.

Kontaktuppgifter

T +358 9 6220 4843

Specialområden

Straffrätt
Familje- och kvarlåtenskapsrätt (även internationell familje- och kvarlåtenskapsrätt)
Idrottsrätt
Barnrätt
Rättegångar

Ladda ner CV

Pihla Sunell-Kuuppo

Pihla Sunell-Kuuppo

Jurist, vicehäradshövding (moderskapsledig)

Pihla Sunell-Kuuppo sköter mångsidigt uppdrag för både privatpersoner och företag. Till Pihlas specialområden hör uppdrag med anknytning till arvs- och familjerätt samt rättegångar. Pihla betjänar våra kunder på finska, svenska, engelska och franska.

Kontaktuppgifter

T +358 9 6220 481
F +358 9 644 643

Specialområden

Arvs- och familjerätt

Internationell arvs- och familjerätt

Rättegångar

Straffrätt

 

Utbildning

Vicehäradshövding 2016

Advokatexamen 2014

Helsingfors universitet, juris magister 2014

Uppsala universitet, studentutbyte 2013

Arbetserfarenhet

Advokatbyrå Reims & Co Ab, jurist 2017–

Västra Nylands tingsrätt / Raseborgs kansli, tingsnotarie 2016

Advokatbyrå Juhani Salmenkylä Kb, biträdande jurist 2014–2015

Medlemskap

Finlands Juristförbund

Unga jurister rf

Språk

Finska, svenska, engelska, franska

 

Teemu Suominen

Teemu Suominen

Jurist

Teemu Suominen biträder kunder i synnerhet med dataskydd, offentlig upphandling, försäkringsrätt samt byggnads- och fastighetsrätt. Före sina juridikstudier har Teemu gjort karriär inom dokumentstyrning samt systemutveckling inom försäkringsbranschen. Efter sin juristexamen har han arbetat med avtalsförvaltning och dataskydd.

Kontaktuppgifter

T +358 9 6220 481
F +358 9 644 643

Specialområden

Dataskydd (GDPR)

Offentlig upphandling

Byggnads- och fastighetsrätt

Försäkringsrätt

Arb   etsrätt

 

UTBILDNING

Helsingfors universitet, juris magister 2016

Åbo Akademi, filosofie magister, allmän historia 2001

 

ARBETSERFARENHET

Advokatbyrå Reims & Co, jurist 2017-

Helsingfors stad, avtalsförvaltning och dataskyddsuppgifter 2016–2017

Sos International Oy, Network coordinator 2009–2016

Andra administrativa uppgifter 2001–2008

 

 

MEDLEMSKAP

Juridiska Föreningen i Finland

Föreningen för Finlands Försäkringsjurister

It-oikeuden yhdistys

Föreningen för offentliga upphandlingar

Finlands Juristförbund

 

SPRÅK

Finska, svenska, engelska, italienska, franska, spanska

Saija Rantala

Saija Rantala

Advokat

Saija Rantala har en bred erfarenhet av rättegångar såväl inom civilrättsliga som inom brottsärenden. Till hennes specialkunskapsområden hör förutom brottmål även uppdrag gällande familje-och kvarlåtenskapsrätt. Saija fungerar även som boutrednings- och skiftesman i dödsbon samt som skiftesman vid avvittring i samband med skilsmässor.

Kontaktuppgifter

T +358 9 6220 481
F +358 9 644 643

Specialområden

Rättegångar
Brottmål
Arvs- och familjerätt
Barnrätt